Çerez Politikası

Ana sayfa > Çerez Politikası

SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

GEREĞİNCE

TEDARİKÇİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ


SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kapuzsekisi mah. 6064 sok no:15 HACILAR/KAYSERİ adresinde mukim SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİKSANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (“ŞİRKET”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere “http://www.suteksan.com.tr/” adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “firma unvanı, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, depo adresleri, banka hesap bilgileri, , muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, nakliyecilerle ilgili olmak üzere ruhsat, güvenlik kameraları görüntüleri, ve kartvizit bilgileri” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;
● Kurumsal iletişimin sağlanabilmesi,
● Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,
● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
● Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,
● Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,
● Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,
● Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,
● Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
● Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası
Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;
● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi suteksan@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da Kapuzsekisi mah. 6064 sok. No15 HACILAR/KAYSERİ adresimize posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.
ŞİRKET tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve ŞİRKET’in kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih : 
İsim- Soyisim :
İmza :

SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

GEREĞİNCE

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

ŞİRKET SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla kapuzsekisi mah. 6064 sok no:15 HACILAR/KAYSERİ adresinde mukim SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 (“ŞİRKET”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere “http://www.suteksan.com.tr/” adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “firma unvanı, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, depo adresleri, banka hesap bilgileri, imza sirküleri, kefalet sözleşmesi ve muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, müşteri proje dosyaları ve bunlara ait alüminyum teknik kalıp bilgileri, banka teminat mektubu, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, kep bilgileri, müşteri öneri/şikâyet formu bilgileri, güvenlik kameraları görüntüleri, ses kayıt bilgileri ve kartvizit bilgileri” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

● Kurumsal iletişimin sağlanabilmesi,

● Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,

● Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,

● Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,

● Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,

● Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,

● Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere ŞİRKET, grup şirketleri ve mağazaları ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası

Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi suteksan@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da kapuzsekisi mah. 6064 sok no15 HACILAR/KAYSERİ adresimize posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

ŞİRKET tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve ŞİRKET’in kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

İsim- Soyisim :

İmza :


SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
www.suteksan.com internet adresimizde bulunan İK/ başvuru formu , Kariyer.net, Yenibiris.com, linkedin , işkur vb istihdam platformları, her türlü dijital ortam, telefon görüşmesi, insan kaynakları departmanı çalışanlarımızın faaliyetleri, adaylardan toplanan formlar ve başvurular, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, üyelik formları, çevrim içi uygulamalar, çerezler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları, bayilerimiz, referanslar, çözüm ortaklarımız aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer bağlantılı şirketlerimize yönlendirme yapmak, Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, şirket güvenliğini sağlamak gibi amaçlar ile kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişiler verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, ,işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek, için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ticari stratejilerimizi belirlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: İş Başvuru Formunda Yer Alan Bilgiler, ad-, Soyad, doğum yeri, doğum tarihi, Cinsiyet, Medeni Hali, Fotoğraf, Adli sicil kayıt bilgileri, Mali bilgiler, İş dışı faaliyet bilgileri, , Banka hesap bilgisi, Maaş bilgisi, İletişim Bilgileri, Yasal Yerleşim Yeri, Ev Telefonu Numarası, Cep telefonu Numarası, Kişisel e-posta adresi, Kişisel Kayıtlı elektronik posta adresi, engelli olma durumu, kan grubu vb. veriler, sağlık Bilgileri, eski İşyeri Bilgisi, bonservis veya çalışma Belgesi , eğitim bilgileri, diplomadaki bilgiler, sertifikalardaki bilgiler, askerlik bilgileri, askerlik başlangıç ve bitiş tarihi, aile bilgileri, referans bilgileri, özgeçmişinizde belirtilen diğer bilgiler, İş yeri kayıtları, İşyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız, fotoğraf, Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde bu kişilerden alınan bilgiler, başvurunuz öncesi çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden alınan bilgiler, dijital ve dijital olmayan ortamdan ulaşılabilir verileriniz, vb istihdam platformları dahil olmak üzere, her türlü online platformda paylaştığınız kişisel verileriniz, adres, anketler ,form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler, sunduğumuz mal ve hizmetlerden yararlanmanıza ilişkin bilgiler, Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel veriler, sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılar gibi Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar nelerdir?
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta, SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ ne veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, yasal olarak zorunluluk olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

İmha ve Saklama Süresi
Kişisel verileriniz,10 yıl muhafaza edilecek ve 10 yıl sonrasında yakılarak imha edilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,
*Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
* Noter vasıtasıyla,
* Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Bu hakkınızı kullanmak için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Unvan : SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis no :
E-mail adresi :
Posta Adresi:

İşbu Formunu onaylayarak kabul etmekle Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.

AD-SOYAD:
TARİH:
İMZA:


SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Türkiye'de kurulu SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

• Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu şehir, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf

Velinizin Verileri

Ad- soyad, adres, telefon numarası, imza,

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Staj Verisi

Staj dosyası, SGK İşe Giriş Bildirgesi, devamsızlık durumunda Şirket’e teslim edilen sağlık raporu ya da izin formundaki bilgiler,

Staj dosyasında mevcut olan; eğitim gördüğü okul, sınıf, öğrenci numarası, okulun öğretmen ve müdürüne ilişkin bilgiler, staj başvurusu amacıyla Şirket’e gönderilen e-mail, staj başvuru formu, özgeçmiş bilgileri, maaş ödemesi yapılan banka hesabı ve şube kodu-IBAN bilgileri,

Staj defterlerinde; staja başlama-bitiş tarihleri, staj durumunun zorunlu/isteğe bağlı olma durumu, staj yapılan günler, staj yapılan firmanın unvan, adres, telefon, e-mail, fax bilgileri, eğitici personel ve koordinatör öğretmenin; ad-soyad, alan bilgisi, departman bilgisi, imzası, her staj günü yapılan işlerin niteliği ve bu işlere ilişkin rapor, cd, dvd, resim dökümanları

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, yüz tanıma verisi, parmak izi verisi

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, imzalı katılım formu

İzin Verisi

İzin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Bilgi Teknolojileri Verisi

İnternet erişim log kayıtları, Giriş-Çıkış log kayıtları, çalışan günlük aktivite kayıtları, bilgisayar anlık bağlantı ile erişilebilen veriler, şirket telefonu verileri, şirket telefonu görüşme verileri, bilgisayar ve sahası içindeki kamera kayıtları,

Diğer

Ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, Bilgi Teknolojileri birimi tarafınca çalışan internet erişim log kayıtları, giriş çıkış logları, çalışan günlük bilgisayar aktivite veriler, bilgisayar anlık bağlantı izinleri, şirket telefonları anlık ulaşım ve yedeklenmesi-görüşme verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki staj akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, staj başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya staj başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, firmaya giriş-çıkışlarda kullanılan (çalışma saati kontrolü için) yüz okuma cihazları vasıtası ile yüz tanıma verileri ve işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle İş Yeri Hekimimiz ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Şirket telefonu teslim edilen çalışanlarımızın telefonu daha güvenli ve etkin kullanabilmesi için telefonlardaki parmak izi kilit yöntemi aracılığı ile parmak izi verisi topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Bilgi Güvenliği Politikalarımızda da detayları belirtildiği üzere bilgisayarlarda kurulan program vasıtasıyla kişisel çalışma verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

• Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

• Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

• Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Personel özlük dosyasının oluşturulması

• SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

• Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve fabrika sahası içerisinde kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

• Teşvik hesaplaması yapılması

• İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

• İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

• İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

• Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

• İşyeri güvenliğinin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması

• Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

• Programızda çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi

• Çalışanlarla iletişimin sağlanması

• Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

• Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yerlerinden yararlanılmasının sağlanması (departman müdürleri için )

• Kartvizit basımının sağlanması

• Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

• Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi

• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

• Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

• İnsan Kaynakları birimi tarafından hazırlanan istihdam çalışmalarının yürütülmesi

• Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

• Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

• Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması (doğum günü, yeni doğan bebek bilgisi, evlilik, emeklilik)

• Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

• Kalite kontrolün sağlanması

• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

• Memnuniyet anketi analizi yapılması

Müşteri/Tedarikçi/Alt Yüklenicisi firmaların SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

• çalışanları ile iletişimin sağlanması amacıyla santral görevlisi tarafından iletişim telefonlarının kullanılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar (10 yıl) muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

• Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

• Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

• Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için istenmesi halinde özlük dosya bilgilerini paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

• Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, seyahat esnasında araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Tarafınıza beyan edilen İmha Prosedürü doğrultusunda imha uygulanacaktır. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İMHA VE SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süresi olan 10 yıl muhafaza edilecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak şirketiniz ve şirketiniz adına şubeleriniz, alt işverenleriniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile ; her türlü kişisel ve /veya özel nitelikli kişisel verilerimin ; biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri ,kurumsal ,ticari ve diğer verinin tamamen veya kısmen elde edilmesi ,kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi ,güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi ,yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması ,işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi (10 yıl), ve okuyup onayladığım İmha Prosedürü doğrultusunda imha edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesi ,konu hakkında tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak ,aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

İsim Soy İsim:
Tarih:
İmza:


Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası; Suteksan Sulama Teknolojileri Makina Kalıp Ve Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. adına yürütülen internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

Suteksan Sulama Teknolojileri Makina Kalıp Ve Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. sitesini kullanarak çerezlerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Suteksan Sulama Teknolojileri Makina Kalıp Ve Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. sitesini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise Suteksan Sulama Teknolojileri Makina Kalıp Ve Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. sitesi dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir.

Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

İnternet sitesinin işlevselliğinin ve performansının arttırılması amacıyla sizlere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,

İnternet sitesinin iyileştirilmesi, İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunulması ve sunulan özelliklerin sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirilmesi,

İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,

Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Suteksan Sulama Teknolojileri Makina Kalıp Ve Elektrik San.Tic.Ltd.Şti. site kullanımını kolaylaştırmak ve ürünlerinin ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak, çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek, Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Oturum Çerezleri; Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Kalıcı Çerezler; Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler; Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır. Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi

İşlevsel ve Analitik Çerezler; Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Takip Çerezleri; Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.

Üçüncü taraf çerezleri engelleme.

Belli sitelerden çerezleri engelleme.

Tüm çerezleri engelleme.

Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için izlenmesi gereken adımlar:

Internet Explorer

 • Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 • Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

 • Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 • Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
 • “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
 • Çerezler‘i tıklayın.
 • “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
 • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

 • Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 • Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 • Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 • Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 • Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 • Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 • Safari > Tercihler’i seçin.
 • Gizlilik öğesini tıklayın.
 • İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
 • Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.